Круглий стіл на ФЕН: боротьба триває.

Про основні пропозиції студентів щодо вдосконаленя навчальних програм на ФЕН.

Читання на 3 хвилини

2 лютого на ФЕНі відбувся круглий стіл щодо вдосконалення навчальних програм відповідно до вимог ринку праці. До дискусії було запрошено викладачів, студентів та роботодавців. Як я вже писав на своїй сторінці в Facebook ввечері після заходу: «Тепер головне, щоб усе не обмежилося етапом „поговорили і розійшлися“, а переросло у реальні зміни до навчальних планів».

І першим кроком до таких реальних змін мають бути чітко прописані пропозиції до навчальних планів. Ми зі студентами спеціальності «Економічна теорія – 4» їх сформулювали та надіслали адміністрації факультету. Крім того, нами було враховано думку викладачки кафедри Ольги Купець, а також деяких випускників.

Що пропонуємо змінити?

  1. На нашу думку, слід уникати повторення одного й того самого матеріалу в різних курсах. Зокрема, йдеться про предмет «Філософія господарства», який багато в чому повторює курси «Економічна історія» та «Історія економічних учень»; предмети «Національна економіка» та «Інституціональна економіка», які «переказують» одне одного, та ін. Ми пропонуємо скасувати курс «Філософія господарства» (тим паче, що жодними стандартами він не встановлюється і ніколи не встановлювався) і об’єднати курси «Національна економіка» та «Інституціональна економіка» в один.

  2. Курс «Історія економічної думки України» може бути зведено до трьох українських економістів (Туган-Барановський, Слуцький, Подолинський) і об’єднано з курсом «Історія економічних учень». Іван Вишенський та Григорій Сковорода – справді видатні мислителі та митці, але мусимо визнати, що економістами вони аж ніяк не були і проривів в економічній науці не здійснювали.

  3. Має бути внесено зміни до послідовності викладання деяких предметів. Базовий курс завжди має передувати тому, який на ньому базується. Наприклад, предмет «Економетрика» має бути після «Статистики», а «Економіка праці» – після «Мікроекономіки».

  4. Необхідно змінити структуру викладання окремих курсів. Наприклад, завдання з «Бухгалтерського обліку» студенти ФЕН виконують у паперових зошитах, тоді як доцільніше було б опанувати 1С або інші програми.

  5. Ми пропонуємо також ввести до навчальних програм більше математики, мікро- та макроекономіки, а також економетрики. Вищу математику хотілося б розтягнути на 2 роки, аби математична база була більш сильною, коли на 3-му та 4-му курсах ми розглядаємо різні економетричні моделі.

  6. Хотілося б більше міждисциплінарних курсів, як-то економічна соціологія, актуарна математика, економіко-правові курси тощо.

  7. Ми вважаємо, що варто додати предметів, пов’язаних із застосуванням інформаційних технологій в економіці. Такими курсами можуть бути Big-Data Analysis, CRM, мова Python тощо. Крім того, слід розширити використання наявних комп’ютерних програм. Зокрема, додати практики в Stata та Exсel. Наразі інформаційні технології набувають все важливішого значення в нашому житті, а тому слід іти «в ногу з часом».

  8. Дисципліна зі стратегії ведення переговорів була б доволі актуальною.

  9. Семінарські заняття у формі доповідей на базі всім відомого матеріалу та лекційні заняття із банальним зачитуванням того, що написано на моніторі чи на папірчику, мають відійти у небуття. Це, звісно, стосується не так змісту курсів, як стилю викладання, але, хай там як, цей аспект є важливим. Сюди ж – вимоги конспектувати текст підручника (є не надто корисним). Більше конструктивних дискусій на семінарах поліпшували б ефект від таких занять.

Замість висновків.

Ми розуміємо, що одразу втілити все, що тут викладено, неможливо. Однак щиро сподіваємося, що зміни відбуватимуться принаймні поступово. Адміністрація факультету отримала наші пропозиції. Погляньмо тепер, чи буде винесено принаймні деякі зміни до навчальних планів з-поміж запропонованих тут на обговорення наступної Вченої ради. І насамкінець – ідея проводити такі круглі столи щорічно видається нам плідною, адже світ змінюється швидко і варто тримати руку на пульсі.